Algemene voorwaarden DZH Verhuur

Artikel 1

1.1 Huurder en verhuurder komen het volgende overeen: DZH Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze overeenkomst.

1.2 Gebruik van gehuurde materialen gebeurt geheel op eigen risico.

1.3 Door ondertekening van deze huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met de Algemene voorwaarden DZH Verhuur.

Artikel 2 Duur.

2.1 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder het materieel niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het materieel bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het materieel tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het materieel zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.  

Artikel 3 De huurprijs, slijtagekosten en de waarborgsom.

3.1 De huurprijs en waarborgsom dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

3.2 Bij frezen, zaagbladen, diamantgereedschappen etc. worden slijp-/slijtagekosten berekend. Afhankelijk van het gehuurde object worden deze kosten berekend        als een éénmalig vast bedrag of als de vermenigvuldiging van de gemeten slijtage per 1/10 mm en de prijs per 1/10 mm.

3.3 Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is huurder een waarborg verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor het naar behoren nakoming van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 4 Staat van het materieel.

4.1 Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het materieel op gebreken te hebben gecontroleerd.

4.2 Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 5 Verplichtingen van de huurder.

5.1 Huurder dient het materieel bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen.

5.2 Huurder dient het materieel zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan het materieel aan te brengen.

5.3 Huurder dient aanspraken van derden op het materieel af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

5.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het materieel niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het materieel aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

Artikel 6 Schade aan het materieel.

6.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het materieel door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het materieel, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het materieel, voor rekening en risico van huurder.

6.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het materieel te melden aan verhuurder. Bij verlies c.q. vermissing als gevolg van diefstal van het gehuurde object, blijft de huur doorlopen tot op het moment dat de huurder een proces-verbaal van aangifte van de politie aan DZH Verhuur kan overleggen.

6.3 Veranderingen en/of reparatie aan het materieel mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.

7.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, ongeacht wat voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door huurder van de huur-goederen. Huurder dient voor een goed dekkende verzekering te zorgen zolang de huur duurt.

Artikel 8 Opzegging/ontbinding.

8.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

8.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip

8.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het materieel in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien het materieel gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder het materieel niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

8.4 Indien huurder eerder klaar is met de werkzaamheden dan gepland, zal huurder het volledige bedrag zoals afgesproken moeten betalen. Er vindt geen restitutie plaats bij vervroegd terugbrengen van de goederen.

8.5 Indien huurder niet in staat is het materieel aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het materieel, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 9 Overige bepalingen.

9.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het materieel blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.